مجموعه صفحه کیلومتر MT برلیانس سری ۳۰۰

مجموعه صفحه کیلومتر برلیانس سری ۳۰۰

خودرو 

H320

H330

تیپ دنده دستی

 

*** کالا اریجینال است.