شیر یکطرفه تخلیه بخار روغن خودرو برلیانس

شیر یکطرفه تخلیه بخار روغن

خودرو برلیانس

H220

H230

H320

H330

 

 

*** کالا اریجینال است.