شفت میانی گیربکس برلیانس سری ۲۰۰

شفت میانی گیربکس

خودرو

H220

H230

 

*** کالا اریجینال است.