آرم Vبغل جانبی خودرو چانگان

آرم V بغل جانبی

خودرو

چانگان

CS35

*** کالا اریجینال است.